Dofinansowanie

Informujemy, że na wszystkie nasze szkolenia mogą Państwo uzyskać dofinansowanie przez BUR oraz KFS.

Wszystkie szczegóły dostępne na:

BUR: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Aby skorzystać z dofinansowania szkoleń, należy zgłosić się do instytucji, która w danym województwie zajmuje się dystrybucją środków na szkolenia i złożyć w niej wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się w bazie. Wniosek należy składać w instytucji właściwej dla miejsca zarejestrowania firmy, której pracownicy są zainteresowani udziałem w szkoleniu. Tzn, że jeśli firma jest zarejestrowana np. we Wrocławiu, ale ma kilka oddziałów wojewódzkich, to wniosek o dofinansowanie dla pracowników każdego z oddziałów regionalnych należy składać w województwie dolnośląskim.

Wsparciem nie są objęte województwa mazowieckie pomorskie.

KFS: https://www.frr.pl/krajowy-fundusz-szkoleniowy

Złożenie wniosku o dofinansowanie z KFS leży po stronie pracodawcy. Wypełnia on wniosek w formie papierowej lub elektronicznej (w tym przypadku wniosek musi posiadać tzw. bezpieczny podpis elektroniczny).Wniosek wraz z załącznikami nr 1, 2 i 3 należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy, właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Następnie jest on rozpatrywany przez Powiatowy Urząd Pracy, na co podmiot ten ma 30 dni. W przypadku pozytywnej decyzji z pracodawcą zostanie podpisana umowa, a nastepnie pracodawca ma obowiazek zawracia z pracownikiem umowy określającej zobowiązania i prawa stron. Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów. Pracodawca ma natomiast obowiązek zwrócić pobrane na ten cel środki KFS.

Starasz się o dofinansowanie z KFS lub w urzędzie pracy?
Wybierz szkolenie w EY Academy i podaj nasz numer RIS 2.14/00149/2014. RIS - Rejestr Instytucji Szkoleniowych prowadzi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.