E-learning

Średnia: 0 | Głosów: 0

Dziękuje, za wystawienie oceny.

Prosimy o zostawienie opinii.

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

Podstawowe cele szkolenia:

 1. Omówienie przepisów krajowych i międzynarodowych regulujących kwestie utraty wartości aktywów trwałych i obrotowych.
 2. Zdobycie umiejętności w zakresie przeprowadzania testów na utratę wartości na praktycznych przykładach liczbowych.
 3. Budowa kompleksowego modelu utraty wartości z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

Kontakt

Justyna Dawidziuk

Justyna jest koordynatorką szkoleń z rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i szkoleń dla biegłych rewidentów. Pod jej opieką są szkolenia z zakresu MSSF i US GAAP oraz ODZ i samokształcenie biegłych rewidentów.

Adres e-mail: justyna.dawidziuk@pl.ey.com

Numer telefonu: +48 572 002 694

Cena

890.00 PLN netto

1094.70 PLN brutto

Poprzednia najniższa cena: 1,094.70 .

Forma szkolenia

E-learning

Save this page in PDF

Program szkolenia

1. Krajowe i międzynarodowe przepisy regulujące kwestie utraty wartości aktywów

2. Warunki stosowania i etapy procedury aktualizacji wyceny aktywów

 • Ocena potrzeby przeprowadzania procedury aktualizacji wyceny określonych aktywów wobec utraty przez nie wartości.
 • Zidentyfikowanie aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne pojedynczo i ustalenie obiektów oceny utraty wartości.
 • Ocena czy nastąpiła utrata wartości i ustalenie w miarę potrzeby odpisu aktualizującego wartość aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne pojedynczo.
 • Zidentyfikowanie aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo i ustalenie obiektów oceny utraty wartości.
 • Ocena czy nastąpiła utrata wartości i ustalenie w miarę potrzeby odpisu aktualizującego wartość aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo.

3. Ustalenie odpisu aktualizującego wartość aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne pojedynczo

 • Aktywa wyceniane w wartości rynkowej, godziwej lub metodą praw własności.
 • Aktywa wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty i w skorygowanej cenie nabycia.
 • Aktywa wyceniane w cenie nabycia (zakupu), w koszcie wytworzenia lub w wartości przeszacowanej.

4. Zidentyfikowanie aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo i ustalenie obiektów oceny utraty wartości

 • Ośrodek wypracowujący korzyści ekonomiczne (środki pieniężne).
 • Aktywa wspólne.
 • Wartość firmy i ujemna wartość firmy.
 • Grupowe obiekty oceny utraty wartości.

5. Ustalenie odpisu aktualizującego wartość aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo

 • Ustalanie wartości handlowej / wartości godziwej minus koszty sprzedaży.
 • Ustalanie wartości użytkowej.
 • Ustalenie i rozliczenie odpisu aktualizującego wycenę.

6. Pozostałe kwestie

 • Odwracanie odpisu aktualizującego w kolejnych okresach sprawozdawczych.
 • Szacowanie przepływów pieniężnych netto jeżeli przewidywana jest restrukturyzacja lub nakłady na ulepszenie.
 • Utrata wartości firmy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
 • Ujawnienia.

7. Studium przypadku: model utraty wartości przygotowany przy pomocy arkusza kalkulacyjnego

 • Projekcja przepływów pieniężnych w oparciu o prognozowane wyniki za okres 5 lat.
 • Projekcja danych dotyczących okresu rezydualnego.
 • Wykorzystanie danych rynkowych do określenia stopy dyskontowej: współczynnik beta, koszt kapitału własnego oraz długu, struktura finansowania branży, premie i dyskonta.
 • Obliczenie wartości użytkowej.
 • Analiza wrażliwości.

Certyfikat i punkty edukacyjne

Po zrealizowaniu szkolenia otrzymasz certyfikat.

Czas trwania i okres dostępności szkolenia

 • Czas trwania szkolenia: 16:00:00
 • Okres dostępności szkolenia: 365 dni od momentu rozpoczęcia szkolenia

Szczegóły programu

Trenerzy

Author
Michał Błeszyński FCCA, CIA®, Senior Manager
Author
dr Marek Panfil Doświadczony biegły w zakresie wyceny przedsiębiorstwa oraz aktywów niematerialnych, doradca strategiczny w zakresie kreowania wartości spółki dla akcjonariuszy, trener EY Academy of Business