E-learning

Średnia: 5 | Głosów: 22

Dziękuje, za wystawienie oceny.

Prosimy o zostawienie opinii.

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości

Klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania – to główne zagadnienia poruszane na szkoleniu.

Kontakt

Justyna Dawidziuk

Justyna jest koordynatorką szkoleń z rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i szkoleń dla biegłych rewidentów. Pod jej opieką są szkolenia z zakresu MSSF i US GAAP oraz ODZ i samokształcenie biegłych rewidentów.

Adres e-mail: justyna.dawidziuk@pl.ey.com

Numer telefonu: +48 572 002 694

Cena

890.00 PLN netto

1094.70 PLN brutto

Poprzednia najniższa cena: 1,094.70 .

Forma szkolenia

E-learning

Zapisz tę stronę w PDF

Program szkolenia

 • Regulacje prawne dotyczące instrumentów finansowych.
 • Przegląd regulacji rachunkowości dotyczące instrumentów finansowych i zakres odniesienia: MSR 32, MSSF 9, MSSF 7, a także MSR 27, MSR 28, MSR 36, MSR 21 itp. ustawa o rachunkowości, rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące instrumentów finansowych, rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące szczególnych zasad rachunkowości dla określonych rodzajów podmiotów (m.in. banków, funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń).
 • Identyfikacja instrumentów finansowych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej: a) definicja instrumentu finansowego dla potrzeb rachunkowości; b) aktywa finansowe i ich podstawowe rodzaje (pożyczki udzielone, należności, posiadane papiery wartościowe, itp.); c) zobowiązania finansowe i ich podstawowe rodzaje (kredyty zaciągnięte, pożyczki zaciągnięte, zobowiązania umowne, wyemitowane papiery wartościowe); d) własne instrumenty kapitałowe (wyemitowane akcje i udziały, prawa do akcji, wystawione opcje na akcje, w tym warranty subskrypcyjne, prawa poboru itp.); e) szczególne rodzaje instrumentów finansowych (instrumenty złożone, instrumenty pochodne, instrumenty wbudowane) oraz kontrakty zbliżone (kontrakty towarowe).
 • Księgowe zasady ujmowania i usuwania z ksiąg instrumentów finansowych: a) krajowe zasady ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych; b) krajowe rozwiązania w zakresie usuwania z ksiąg (bilansu), aktywów i zobowiązań finansowych; c) międzynarodowe rozwiązania w zakresie ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych; d) wymagania MSSF w zakresie usuwania z ksiąg – przeniesienie ryzyka i korzyści (odpowiednio zatrzymanie ryzyka i korzyści), zachowanie kontroli skutkujące utrzymaniem zaangażowania.
 • Wycena początkowa i bilansowa instrumentów finansowych oraz ujęcie przeszacowań: a) klasyfikacja aktywów i zobowiązań finansowych dla potrzeb MSSF 9 i rozporządzenia Ministerstwa Finansów dot. instrumentów finansowych (kategorie przewidziane w poszczególnych regulacjach); b) wpływ klasyfikacji na wycenę początkową i bilansową (wartość godziwa, zamortyzowany koszt, skorygowana cena nabycia) oraz ujęcie przeszacowań (przeszacowania ujmowane wynikowo, przeszacowania ujmowane kapitałowo lub przez ICD, odsetki kapitalizowane w wartości aktywów); c) utrata wartości aktywów finansowych wg regulacji krajowych i międzynarodowych (ustalanie odpisów, model ECL).
 • Rachunkowość zabezpieczeń jako szczególny obszar rachunkowości instrumentów finansowych: a) rodzaje powiązań zabezpieczających i ich odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym; b) specyfika zabezpieczenia przepływów pieniężnych; c) specyfika zabezpieczenia wartości godziwej.
 • Prezentacja instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym: a) instrumenty finansowe w planie badania Identyfikacja występowania lub potencjalnego występowania instrumentów finansowych ze względu na specyfikę jednostki i jej otoczenie; b) wstępna ocena ryzyka badania w związku z instrumentami finansowymi (ocena ryzyka nieodłącznego i ryzyka istotnego zniekształcenia); c) kontrola wewnętrzna w procesie umów i transakcji dotyczących instrumentów finansowych.
 • Badanie zasadnicze dotyczące instrumentów finansowych: a) program badania właściwego, ocena ryzyka nieodłącznego, ryzyka stwierdzeń oraz ryzyka istotnego zniekształcenia w kontekście instrumentów finansowych i ich grup (istnienie, prawa i obowiązki, kompletność, wycena i przyporządkowanie) i opracowanie reakcji na zidentyfikowane ryzyko.
 • Wybór i przeprowadzenie procedur w celu potwierdzenia: a) istnienie aktywów finansowych, ich posiadanie i kontrolę nad nimi; b) istnienie zobowiązań finansowych i wynikające z nich obowiązki; c) kompletność; d) poprawność wyceny i klasyfikacji (przyporządkowanie). Ocena ryzyka w zakresie stwierdzeń dotyczących prezentacji i ujawnienia informacji Wybór i przeprowadzenie procedur dotyczących poprawność prezentacji i ujawniania informacji na temat instrumentów finansowych: wystąpienie oraz prawa (aktywa) i obowiązki (zobowiązania), kompletność, klasyfikacja i zrozumiałość, dokładność i wycena. Księgowe zasady ujmowania i usuwania z ksiąg instrumentów finansowych.
 • Ocena ryzyka w zakresie stwierdzeń dotyczących prezentacji i ujawnienia informacji.
 • Wybór i przeprowadzenie procedur dotyczących poprawność prezentacji i ujawniania informacji na temat instrumentów finansowych: a) wystąpienie oraz prawa (aktywa) i obowiązki (zobowiązania); b) kompletność; c) klasyfikacja i zrozumiałość, d) dokładność i wycena. Księgowe zasady ujmowania i usuwania z ksiąg instrumentów finansowych.
 • Księgowe zasady ujmowania i usuwania z ksiąg instrumentów finansowych.

Certyfikat i punkty edukacyjne

Po zrealizowaniu szkolenia otrzymasz certyfikat.

Czas trwania i okres dostępności szkolenia

 • Czas trwania szkolenia: 16:00:00
 • Okres dostępności szkolenia: 365 dni od momentu rozpoczęcia szkolenia

Szczegóły programu

Opinie o tym kursie

Trenerzy

Author
Maciej Kocon Konsultant i trener specjalizujący się w zarządzaniu ryzykiem, rynkach finansowych i rachunkowości instrumentów finansowych
Author
Michał Błeszyński FCCA, CIA®, Senior Manager