Regulamin przedsiębiorcy

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

§1

Definicje

Dla potrzeb Regulaminu następujące pojęcia otrzymują znaczenie przypisane im poniżej:

 1. Regulamin- niniejszy regulamin,
 2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem strona www.
 3. Organizator – podmiot administrujący Serwisem, tj. Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp. k. z siedzibą w Warszawie Al. Armii Ludowej 26, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000530201.
 4. Użytkownik – przedsiębiorca rozumiany jako osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą
 5. Rejestracja- procedura zakładania Konta w Serwisie, polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego, obejmującego dane Użytkownika, o których mowa w §4 ust. 5 Regulaminu.
 6. Konto- dostępne dla zarejestrowanego Użytkownika po zalogowaniu miejsce w Serwisie, z poziomu którego Użytkownik uprawniony jest do korzystania z usług oferowanych przez Organizatora w ramach Serwisu.
 7. Logowanie- potwierdzenie tożsamości i autoryzacja Użytkownika poprzez podanie przez niego Loginu i Hasła w celu uzyskania dostępu do Konta.
 8. Login – adres poczty elektronicznej e-mail Użytkownika, podany przez niego w procesie Rejestracji.
 9. Hasło- ciąg znaków przypisany dla danego Loginu, zapewniający Użytkownikowi (posługującemu się danym Loginem) dostęp do jego Konta.
 10. Szkolenia i inne usługi – szkolenia, to krótkie video prezentujące temat w podanym zakresie; inne usługi to testy – testy sprawdzające wiedzę z podanego zakresu, książki – z określonej tematyki dotyczącej szkoleń oraz nagrania audio – na przykład w formie audiobook dotyczące tematyki szkoleń.
 11. Umowa- umowa pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. zawierana w chwili pierwszego Logowania w Serwisie.
 12. Spółki z Grupy EY – spółki wskazane pod adresem https://www.ey.com/pl_pl/dane-spolek.

§2

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy praw i obowiązków podmiotów korzystających z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem strona www, jak również praw i obowiązków podmiotu uprawnionego do administrowania Serwisem.
 2. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach obowiązującego prawa.
 3. Podmiotem uprawnionym do administrowania Serwisem jest Organizator, będący członkiem globalnej sieci EY.
 4. Regulamin udostępniony został Użytkownikom Serwisu w sposób umożliwiający nieodpłatne zapoznanie się z nim przed rozpoczęciem korzystania z usług oferowanych przez podmiot uprawniony do administrowania Serwisem.
 5. Użytkownicy Serwisu mają możliwość pozyskania, odtwarzania i utrwalania treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługują.
 6. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z usług oferowanych przez Organizatora w ramach Serwisu. Rejestracja w Serwisie poprzedzona zostanie zapytaniem o wyrażenie zgody na przestrzeganie postanowień Regulaminu. Brak wyrażenia zgody jest równoznaczny z rezygnacją z dokonania rejestracji w Serwisie.
 7. Organizator może udostępniać w Serwisie treści marketingowe zarówno Organizatora jak i innych podmiotów w formach dozwolonych przez przepisy prawa.
 8. Użytkownik świadomy jest, że sieć Internet ma publiczny charakter i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować należyte środki techniczne, które zminimalizują te zagrożenia. W szczególności zasadne jest stosowanie przez Użytkowników programów antywirusowych.
 9. Organizator dokłada starań aby Serwis był należycie zabezpieczony, przede wszystkim przed dostępem osób nieuprawnionych.

§3

Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Organizatora

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą skorzystać z następujących usług świadczonych przez Organizatora drogą elektroniczną:
  1. dostęp do zasobów Serwisu, tj. krótkich szkoleń i prezentacji video wraz z koniecznymi materiałami do realizacji prezentowanego tematu i zakresu materiału.
  2. dostęp do zasobów Serwisu, tj. testów tematycznych, sprawdzających wiedzę użytkownika z określonego tematu,
  3. dostęp do zasobów Serwisu, tj. nagrań audio – na przykład w formie audiobook dotyczących tematyki szkoleń,
  4. zakup za pośrednictwem Serwisu książek z określonej tematyki dotyczącej szkoleń oraz dostawa Użytkownikowi książek na wskazany przez niego adres.
 2. Korzystanie z zasobów Serwisu oraz usług świadczonych przez Organizatora jest odpłatne.
 3. Organizator upoważniony jest do organizowania Szkoleń dla Użytkowników.
 4. Treści prezentowane przez Organizatora w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r..
 5. Użytkownik rozumie, że informacje i materiały dostępne w ramach Serwisu i Szkoleń mają charakter ogólny (informacyjny), nie mają charakteru indywidualnego i nie mogą być one uważane za świadczenie usług jakiegokolwiek doradztwa. Rekomendacje wskazane podczas Szkolenia mają charakter wyłącznie orientacyjny, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy problemu lub profesjonalnego osądu. Organizator nie ponosi  odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie udzielonych rekomendacji. Organizator zaleca, by wszelkie kwestie prezentowane na Szkoleniu były konsultowane z właściwym doradcą.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieudzielania świadczeń w ramach Serwisu w stosunku do podmiotów konkurencyjnych wobec Organizatora.

§4

Rejestracja/Logowanie w Serwisie

 1. Użytkownikiem Serwisu może być podmiot prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą.
 2. W Szkoleniach organizowanych w ramach Serwisu nie mogą brać udziału Użytkownicy i osoby fizyczne będące pracownikami lub współpracownikami (niezależnie od podstawy zatrudniania) przedsiębiorstw, którym usługi audytowe świadczy którakolwiek ze spółek będących członkiem globalnej sieci EY.
 3. Warunkiem uzyskania pełnego dostępu do usług świadczonych przez Organizatora jest skuteczne przejście procedury Rejestracyjnej.
 4. Procedura Rejestracyjna wymaga podjęcia przez Użytkownika następujących czynności:
  1. podania danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym.
 5. Rezygnacja z podania danych osobowych o charakterze obligatoryjnym jest równoznaczna z rezygnacją z korzystania z usług oferowanych za pomocą Serwisu.
 6. Dane osobowe, o których mowa w ust. 4 powyżej przetwarzane będą zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz z §9 Regulaminu.
 7. Organizator może kontrolować i weryfikować prawidłowości danych identyfikacyjnych Użytkowników, wskazanych w ust. 4 powyżej, co nie oznacza, że jest do tego zobowiązany.
 8. Właścicielem Konta jest Użytkownik.
 9. Z Konta może korzystać wyłącznie Użytkownik.
 10. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się Hasłem i Loginem do Konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy Hasła i Loginu koniecznego do zalogowania się na Konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek Hasła i Loginu do Konta. Hasło i Login stanowią informację poufną, do wyłącznej wiadomości Użytkownika. Użytkownik odpowiedzialny jest za dobór Hasła, zapewniającego możliwie najwyższy poziom zabezpieczenia przed jego odtworzeniem przez inne osoby lub programy komputerowe. Wskazane jest dokonywanie zmian Hasła co pewien czas (np. co 30 dni).
 11. Użytkownik wskazując login Użytkownika nie może podszywać się pod innych Użytkowników lub pod Organizatora.


§5

Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik ma obowiązek korzystać z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do nieprzekazywania za pomocą Serwisu żadnych bezprawnych treści.
 4. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownik ma świadomość jakiej tematyki jest Serwis oraz jakiego rodzaju i zakresu usługi są na nim oferowane.
 6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu i usług wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu i usług w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Organizatora.

§6

Szkolenia i inne usługi

 1. Szkolenie odbywa się w formule on-line z wykorzystaniem sieci Internet.
 2. Uczestnictwo w Szkoleniu należy poprzedzić rejestracją w Serwisie, korzystając z formularza rejestracyjnego online umieszczonego na stronie strona www
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa Użytkownika w szkoleniu bez podania przyczyny.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany programu szkolenia. Powyższe czynności Usługodawcy nie mogą stanowić podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.
 5. Wymagane jest posiadanie przez Użytkownika łącza dostępowego do Internetu o szybkość transmisji minimum 1024/256 kb/s.
 6. Zalecane jest aby podczas Szkolenia łącze Użytkownika nie było obciążane przez innych użytkowników co może prowadzić do zakłóceń i utrudnień w komunikacji.
 7. Sprzęt komputerowy Użytkownika musi być wyposażony w przeglądarkę internetową oraz głośniki lub słuchawki, a opcjonalnie w mikrofon lub słuchawki z mikrofonem.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację sprzętu komputerowego Użytkownika.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Użytkownik nie weźmie udziału w Szkoleniu na skutek jakichkolwiek problemów leżących po stronie Użytkownika.
 10. Do dostępu do testów tematycznych, nagrań audio lub książek odpowiednie zastosowanie mają postanowienia niniejszego paragrafu lub warunki bezpośrednio wskazane w Serwisie.

§7

Opłaty i metody płatności

 1. Wysokość opłat wskazana i dostępna będzie bezpośrednio w Serwisie.
 2. Opłata wskazana w Serwisie, na podstronie „Koszyk” podana jest w polskich złotych (PLN) i stanowi cenę netto plus podatek VAT w wysokości 23%, co daje razem cenę brutto.
 3. Obowiązek dokonania opłaty za Szkolenie jest wiążący w chwili zapisania się na dane Szkolenie.
 4. Organizator wystawi na rzecz Użytkownika fakturę VAT, która będzie przesyłana w formie elektronicznej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Faktury elektroniczne będą wystawiane w formacie pdf oraz doręczane Użytkownikowi na adres e-mail, na co Użytkownik wyraża zgodę. W przypadku chęci otrzymywania przez Użytkownika faktury VAT w formie papierowej, Użytkownik zgłosi takie zapotrzebowanie Organizatorowi na adres e-mail academyofbusiness@pl.ey.com.
 5. Użytkownik dokona płatności przelewem na rachunek bankowy Organizatora wskazany na wystawionej fakturze lub w treści przesłanego przez Organizatora e-maila lub dokona zapłaty w inny wskazany w Serwisie sposób, zgodnie z informacją o metodach płatności.
 6. Na wyraźną prośbę Użytkownika, Organizator może wystawić fakturę proforma. Taka prośba powinna zostać przesłana drogą mailową na adres w skazany w ust. 4.


§8

Wypowiedzenie Umowy

 1. Organizator uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy w przypadku:
  1. przeprowadzania przez Użytkownika działań promocyjno – marketingowych lub reklamowych jakichkolwiek produktów, usług, działalności własnej lub innej osoby, w szczególności poprzez przesyłanie przez Użytkownika niezamówionych informacji handlowych lub rozsyłanie tzw. spamu,
  2. wprowadzania w błąd co do osoby Użytkownika,
  3. naruszania przez Użytkownika czci i godności oraz innych praw (w szczególności dóbr osobistych) osób trzecich,
  4. naruszania przez Użytkownika jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawnych, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów,
  5. wykorzystywania przez Użytkownika informacji udostępnianych w Serwisie do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem,
  6. dyskryminacji przez Użytkownika osób trzecich, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną,
  7. rozpowszechniania przez Użytkownika treści pornograficznych,
  8. publikowania przez Użytkownika informacji i materiałów naruszających przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażających godność lub naruszających dobra osobiste innych osób, uznawanych powszechnie za społecznie niewłaściwe, wulgarne lub naruszające podstawowe zasady kultury osobistej,
  9. dokonywania przez Użytkownika jakichkolwiek innych czynności sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem.
 2. Wypowiedzenie Umowy przez Organizatora jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika.
 3. W przypadku zaistnienia podejrzenia wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1)- 9) powyżej, Organizator uprawniony jest do czasowej dezaktywacji Konta Użytkownika, którego dotyczą te podejrzenia, jak również do zaprzestania udostępniania w Serwisie Utworów/treści przez niego przesłanych. W przypadku potwierdzenia tych podejrzeń Organizator uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

§9

Własność intelektualna

 1. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu (zarówno do programu komputerowego jak i wszelkich treści zamieszczonych w Serwisie przez Organizatora), w szczególności prawa do logotypu Organizatora, wyglądu Serwisu, Szkoleń przeprowadzanych w Serwisie, przysługują wyłącznie Organizatorowi.
 2. Jakiekolwiek naruszenie powyższych praw Organizatora może skutkować odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 3. Znaki towarowe opublikowane w Serwisie podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku, a jakiekolwiek ich wykorzystanie przez Użytkowników lub inne osoby nieuprawnione bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora jest niedozwolone.

§10

Odpowiedzialność

 1. W przypadku uzasadnionych podejrzeń, że przesłany przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu treść narusza obowiązujące przepisy prawa lub prawa/dobra osobiste osób trzecich, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia go z Serwisu lub uprzedniej odmowy jego zamieszczenia w Serwisie.
 2. Organizator informuje, że w przypadkach przewidzianych przepisami prawa przekaże na żądanie właściwego sądu lub organu posiadane przez siebie informacje o Użytkowniku objęte tym żądaniem, w tym adresy IP Użytkownika, z których dokonywał on logowania do Serwisu.
 3. Odpowiedzialność Organizatora jest wyłączona w przypadku gdy:
  1. Użytkownik działa bezprawnie,
  2. Użytkownik podał fałszywe dane i informacje o sobie oraz informacje służące do wykonania usługi.
 4. Ani  Użytkownik, ani inne osoby, na rzecz których świadczone są usługi, nie mogą żądać od Organizatora, na podstawie umowy, ustawy lub na jakiejkolwiek innej podstawie, odszkodowania z tytułu utraconych korzyści lub szkód następczych, ubocznych lub pośrednich związanych z roszczeniami wynikającymi ze świadczonych usług, w tym korzystania z Serwisu lub w inny sposób związanymi ze świadczonymi przez Organizatora usługami, niezależnie od tego, czy prawdopodobieństwo poniesienia takiej straty lub szkody było przewidywane, czy też nie.
 5. Ani  Użytkownik, ani inne osoby, na rzecz których świadczone są usługi, nie mogą żądać od Organizatora, na podstawie umowy, ustawy lub na jakiejkolwiek innej podstawie, odszkodowania, którego łączna wysokość przekraczałaby dwukrotność opłaty zapłaconej za daną usługę.
 6. Wszelkie roszczenia lub postępowania mogą zostać przez Użytkownika zgłoszone lub wszczęte wyłącznie przeciwko Organizatorowi.
 7. W najpełniejszym możliwym zakresie dozwolonym przez prawo i regulacje zawodowe, Użytkownik zabezpieczy Organizatora przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich oraz wynikającymi z nich zobowiązaniami, stratami, odszkodowaniami, kosztami i wydatkami powstałymi w związku  z nieuprawnionym dostępem do Serwisu przez tą osobę trzecią lub w związku z wykorzystaniem lub oparciem się przez stronę trzecią na treściach zamieszczonych w Serwisie, ujawnionej takiej osobie przez Użytkownika, za pośrednictwem Użytkownika lub na żądanie Użytkownika.

§11

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

 1. Warunkiem skutecznego przeprowadzenia procedury Rejestracji Użytkownika, założenia przez Użytkownika Konta oraz korzystania przez niego z usług świadczonych przez Organizatora w ramach Serwisu jest:
  1. posiadanie przez Użytkownika dostępu do Sieci Internet,
  2. posiadanie przez Użytkownika indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  3. posiadanie przez Użytkownika jednej z wymienionych przeglądarek: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Edge, Safari.
 2. Organizator jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępniania Serwisu, jeśli powodem jest:
  1. modernizacja, modyfikacja, konserwacja lub rozbudowa systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Organizatora;
  2. działania niezależnych od Organizatora osób trzecich, w tym siła wyższa.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.

§ 12

Dane Osobowe i Cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Organizator. Dane kontaktowe Organizatora znajdują się w § 1 Regulaminu.
 2. Odbiorcą danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające Organizatora w jego biznesowej działalności.
 3. Dane osobowe Użytkowników korzystających z Serwisu będą przechowywane w celach związanych z dostępem do Serwisu oraz realizacją usług przez Organizatora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO, a prawnie uzasadnionym interesem Organizatora jest realizacja usług oferowanych przez Organizatora w Serwisie.
 4. Przetwarzane kategorie danych osobowych Użytkowników to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Użytkownika (lub zostały przekazane w imieniu Użytkownika), w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.
 5. Dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Użytkownika żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia lub przez okres świadczenia usług, a po ich zakończeniu przez określony w przepisach prawa podatkowego oraz przepisach o rachunkowości okres przechowywania dokumentacji podatkowej i księgowej.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Dane osobowe przekazane Organizatorowi podawane są mu dobrowolnie. Podanie przez Użytkownika danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest warunkiem dostępu do Serwisu, brak podania tych danych uniemożliwi Użytkownikowi dostęp do Serwisu.
 8. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 9. Kontakt do inspektora danych osobowych: kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com.
 10. Po wykonaniu świadczenia usług przez Organizatora, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres 6 lat od dnia zakończenia świadczenia usług, a EY zobowiązuje się do ich zgodnego z przetwarzania w celu i zakresie niezbędnym do udowodnienia podjętej pomiędzy stronami współpracy oraz w celu i zakresie niezbędnym do obrony przed potencjalnymi roszczeniami Użytkownika.
 11. W przypadku wprowadzenia do Serwisu danych osobowych przez Użytkownika, które nie dotyczą Użytkownika lub wprowadzenia danych osobowych Użytkownika przez osobę trzecią, Użytkownik lub osoba trzecia zobowiązuje się w imieniu Organizatora dopełnić wobec takich podmiotów obowiązku informacyjnego zgodnie z ust. 2-10 niniejszego paragrafu.
 12. Prowadzony przez Organizatora Serwis i/lub każda z jej sekcji może wykorzystywać tzw. pliki cookies. Dzięki technologii „cookies”, Serwis może przechowywać w przeglądarce użytkownika znaczniki informacji („identyfikatory”), z których korzysta jedynie podczas wizyty Użytkownika na stronach Serwisu. „Cookies” nie są wykorzystywane do określenia tożsamości żadnej z osób odwiedzających Serwis, lecz pomagają śledzić ogólny ruch Użytkowników w Serwisie, aby ustalić preferowaną lokalizację i język Usługobiorcy i dzięki temu skierować go na odpowiednią stronę Serwisu.
 13. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies z Serwisu, może włączyć w przeglądarce opcję powiadamiania o otrzymywanych plikach cookies i za każdym razem decydować o ich ewentualnym blokowaniu. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie otrzymywania „cookies” w przeglądarce może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

§ 13

Postępowanie Reklamacyjne

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji wyłącznie za zapłacone usługi, o ile do Serwisu nie ma dostępu lub usługi zostały przez Organizatora niezrealizowane w terminie lub nienależycie zrealizowane.
 2. Reklamacje lub zapytania można przesyłać na adres:
  Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp. k.
  al. Armii Ludowej 26
  00- 609 Warszawa,
  lub składać w formie elektronicznej, przesyłając ich treść na
  adres e mail:academyofbusiness@pl.ey.com
 3. W opisie reklamacji Użytkownik ma obowiązek podać jak najwięcej informacji i okoliczności niewykonania lub nienależycie wykonania usługi przez Organizatora, w szczególności: dane Użytkownika w tym dane kontaktowe i inne dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.
 4. Reklamacje Użytkownik winien złożyć w ciągu 14 dni od dnia, w którym nie miał dostępu do Serwisu i usług. W przypadku upływu powyższego terminu prawo do złożenia reklamacji przez Użytkownika wygasa.
 5. Organizator rozpatrzy reklamację Użytkownika niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji. Odpowiedź Organizatora w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 6. W przypadku przesłania reklamacji/zapytania drogą elektroniczną, Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na adres e-mail, z którego reklamacja/zapytanie zostało przesłane.
 7. Organizator może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji, jeśli wymaga tego prawidłowe rozpatrzenie reklamacji. W przypadku zaistnienia takiej konieczności reklamacja Użytkownika zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia przekazania Organizatorowi dodatkowych informacji. W przypadku nie przekazania dodatkowych informacji Organizator rozpatrzy reklamację w zakresie możliwym na podstawie przedstawionych przez Użytkownika pierwotnych informacji.

§ 14

Opinie Użytkowników

 1. Organizator umożliwia zarejestrowanemu Użytkownikowi Serwisu zamieszczenie opinii na temat Szkoleń i innych zasobów Serwisu, z których Użytkownik skorzystał za pośrednictwem Serwisu.
 2. Zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie przez Użytkowników opinii w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Za opinię Użytkownika uważa się subiektywną wypowiedź dotyczącą danego zasobu Serwisu, z którego skorzystał Użytkownik (dalej: Opinia).
 4. Opinię może dodać każdy zarejestrowany Użytkownik Serwisu, który skorzystał z danego zasobu Serwisu. Dodanie opinii jest nieobowiązkowe.
 5. Opinie zamieszczane są na wszystkich powierzchniach Serwisu przeznaczonych do zamieszczania i rozpowszechniania opinii przez Użytkowników, oraz na portalach społecznościowych EY Academy of Business. Opinia Użytkownika rozpowszechniania jest wraz z jego Imieniem.
 6. Użytkownik zamieszcza Opinię w Serwisie w wyznaczonym do tego polu za pomocą odpowiedniego formularza oceny dostępnego w Serwisie na stronie produktu, w którym powinien wpisać treść swojej Opinii i swoje Imię. Ocena możliwa jest w skali od 1 do 5 gwiazdek.
 7. Użytkownik dodając Opinię w Serwisie jednocześnie akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu, a także przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że zamieszczone, przechowywane i rozpowszechniane przez Użytkownika Opinie w Serwisie mogą być nieodpłatnie czytane przez inne osoby korzystające z Serwisu.
 8. Użytkownik powinien formułować Opinie w sposób rzetelny i merytoryczny, bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe. Opinia może być napisana w języku polskim lub angielskim.
 9. Zakazane jest zamieszczanie Opinii naruszających interes Organizatora, zawierających bezprawne treści, godzących w dobre obyczaje, naruszających dobra osobiste i prawa autorskie osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Serwisie.
 10. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Opinie zamieszczane w Serwisie powinny dotyczyć wprost opiniowanego zasobu Serwisu, z którego skorzystał Użytkownik oraz nie mogą zawierać treści o charakterze spamu. Ta sama Opinia nie może być zamieszczona przez Użytkownika wielokrotnie.
 11. Opinia nadesłana przez Użytkownika zostanie opublikowana po weryfikacji przez Organizatora zgodności jej treści z zasadami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku zamieszczenia Opinii niespełniającej wymagań Organizator może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem zamieszczającym Opinię na podany przez niego w Serwisie adres e-mail.
 13. Organizator każdorazowo dokonuje weryfikacji czy dana Opinia Użytkownika zamieszczona została przez osobę, która skorzystała z danego zasobu Serwisu. Weryfikacja odbywa się w oparciu o imię i nazwisko Użytkownika oraz adres e-mail.
 14. Organizator zapewnia aby Opinie publikowane w Serwisie pochodziły od Użytkowników, którzy korzystali z zasobów Serwisu.
 15. Publikowane Opinie nie są sponsorowane.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z Użytkownikiem, który opublikował na swoim profilu na portalach społecznościowych Opinię o Szkoleniu lub innych usługach Organizatora dostępnych w zasobach Serwisu, w celu pozyskania zgody Użytkownika na udostępnienie tej opinii w Serwisie.
 17. Użytkownik Serwisu zapewnia, że udzielona przez niego Opinia jest autorska, jest wynikiem własnej pracy intelektualnej i nie narusza praw autorskich osób trzecich. Użytkownik Serwisu ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw w przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika i treści jego Opinii podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
 19. Usunięcie przez Użytkownika Opinii z Serwisu jest możliwe poprzez wysłanie do Organizatora odpowiedniego oświadczenia z żądaniem usunięcia Opinii. Organizator usunie z Serwisu Opinię Użytkownika w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika.
 20. Użytkownik może zgłosić do Organizatora reklamację w związku z korzystaniem z usługi dodawania Opinii w Serwisie. Reklamacja może być złożona zgodnie z zasadami określonymi w § 13 niniejszego Regulaminu.

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. Do oceny praw i obowiązków wynikających z Regulaminu właściwe jest prawo polskie.
 2. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie strona www
 3. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Organizatora wiążą Użytkownika, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać..
 4. Wszelkie spory dotyczące Serwisu lub świadczonych przez Organizatora usług będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego ze względu na siedzibę Organizatora.
 5. Prawa i obowiązki wynikające z korzystania z Serwisu nie mogą być scedowane lub w inny sposób przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.
 6. Aktualna treść Regulaminu została udostępniona w Serwisie w dniu 01.11.2023 r.